Wie zijn wij?

Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (Orint) is opgericht naar aanleiding van de regionalisering van de kinderbijslag in België. Dat gebeurde op 01.01.2019, via het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de vier deelentiteiten: de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) en de Duitstalige Gemeenschap.

Orint kreeg de rechtsvorm van een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk). De statuten ervan werden op 15 maart 2019 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De stichtende leden van de vzw zijn:

 • Iriscare, instelling van openbaar nut, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71/2.
 • Het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Trierstraat 9, VUTG.
 • Het “Agence pour une Vie de Qualité”, AVIQ, instelling van openbaar nut, met zetel te 6061 Charleroi, rue de la Rivelaine 21.
 • Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, administratieve overheid, met zetel te 4700 Eupen, Gospertstraße 1

Doel?

Ondanks de regionalisering van de kinderbijslag sinds 1 januari 2019 wilden de deelentiteiten sommige aspecten van de kinderbijslagsector nog samen beheren. Het Orint is in het leven geroepen om die gemeenschappelijke projecten te coördineren.

Opdrachten?

Permanente opdrachten

 1. Het Kadaster van de kinderbijslag, de computertoepassing verbonden aan het Rijksregister en de elektronische gegevensstromen
 2. De rol vervullen van Verbindingsorgaan in de internationale context en internationale kinderbijslagdossiers verdelen over de deelentiteiten (overeenkomstig de aanknopingspunten).
 3. De papieren en digitale gearchiveerde dossiers van wijlen-FAMIFED beheren.
 4. De kinderen in kaart brengen van wie de kinderbijslagrechten niet geactiveerd zijn in het Waals Gewest en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (in Brussel): ‘non-take-up’. Dit project is reeds afgesloten.
 5. Bemiddelen tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingspunten, het beheer van de lasten uit het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslag en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen.

 

Tijdelijke opdrachten

In 2019 voerde Orint ook de opdrachten uit die op 31 december 2018 niet konden afgesloten worden door de wijlen-FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag):

 1. De financiële controle van de federale kinderbijslagfondsen met betrekking tot 2018. (Project afgesloten).
 2. Alle verrichtingen in het kader van de vereffening van de wijlen-FAMIFED nadat het agentschap ophield te bestaan. (Lopend project)
 3. De klachten, adviezen en vragen om informatie beheren die op 31 december 2018 nog in behandeling waren bij de dienst Bemiddeling van de wijlen-FAMIFED. (Project afgesloten).
 4. De dossiers inzake sociale fraude verwerken die op 31 december 2018 nog in behandeling waren bij de cel Sociale Fraude van de wijlen-FAMIFED. (Project afgesloten).
 5. De dossiers van controles aan huis verwerken die op 31 december 2018 nog in behandeling waren bij de dienst Inspectie van de wijlen-FAMIFED. (Project afgesloten).