Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de juistheid van de informatie en de gegevens op onze website. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Dit geldt zowel voor onze website als voor alle andere websites waarnaar hyperlinks worden gelegd. Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die via een dergelijke link kunnen worden bereikt. Bovendien behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

Noch Orint, noch haar werknemers of agenten zullen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk zijn tegenover derden voor enige schade (met inbegrip van, zonder beperking, directe, indirecte, gevolgschade, speciale schade, strafrechtelijke schade en winstderving) die het gevolg kan zijn van het gebruik van de informatie en gegevens op onze website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, modellen, logo’s, teksten en beelden zijn eigendom van Orint en zijn beschermd door de Belgische wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten en door andere toepasselijke wetgeving.

De inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook, door of op verzoek van een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orint.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als verlening van een licentie of recht om materiaal te gebruiken dat eigendom is van Orint, behalve de beperkte licentie om delen van deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden of af te drukken.

 

Toepasselijk recht

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en de registratie op de website van Orint, evenals alle handelingen, machtigingen of verboden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen met betrekking tot het gebruik van deze site zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.